Home Taryfikacja CONTEC Oprogramowanie Telbaza SQL
Reklama
Reklama

Licznik

Odsłon : 652621
Oprogramowanie Telbaza SQL
Oprogramowanie Telbaza SQL PDF Drukuj Email

 

Opis programu

Opis programu – funkcje podstawowe i opcje dodatkowe

• Precyzyjna taryfikacja
• Wygodne i wszechstronne raportowanie
• Udogodnienia dla administratora
• Stabilność, szybkość, bezpieczeństwo
• Opcje dodatkowe

Szacuje się, że wydatki na telekomunikacje stanowią trzeci co do wielkości koszt działalności przedsiębiorstwa. Zarządzanie ruchem telefonicznym w firmie jest kluczem do ograniczenia tego kosztu i jednocześnie do lepszego wykorzystania telekomunikacji w firmie. Doskonałym narzędziem do realizacji tych celów jest program Telbaza. Powinny go zainstalować wszystkie firmy, które chcą precyzyjnie i szczegółowo rejestrować połączenia telefoniczne, rozliczając działy z budżetów na telekomunikacje, fakturować dzierżawione linie oraz kontrolować i analizować profil wykorzystania telefonu przez pracowników.

 

 

Dane mogą być pobierane bezpośrednio przez połączenie komputera taryfikacyjnego z portem CDR centrali bądź, w instalacjach bardziej odpowiedzialnych, zalecane jest stosowanie bufora zbierającego i zabezpieczającego dane taryfikacyjne z centrali. Chroni to przed ich utratą w sytuacjach gdy komputer nie jest gotowy do pracy.

Precyzyjna taryfikacja

Precyzyjna taryfikacja


Wszystkie sposoby obliczania kosztów
Telbaza umożliwia obliczanie kosztów połączeń na podstawie:
• tabel taryfikacyjnych wg wybranego numeru i czasu trwania połączenia
• liczby zarejestrowanych przez centrale impulsów taryfikacyjnych, wg kosztu impulsu
• kwot podanych w rekordzie (ISDN)

 

Nie tylko centrale telefoniczne
Program może objąć w jednej bazie pracujące równolegle systemy telefonii IP, centrale abonenckie i telefony komórkowe pracowników. Prezentowane w raportach rozliczenia abonentów czy jednostek organizacyjnych uwzględniają wszystkie rodzaje telefonii.

Taryfikacja dla wielu operatorów
Koszt połączeń lokalnych obliczany jest na podstawie taryfy operatora obsługującego linię miejską, z której wykonane zostało połączenie. W przypadku połączeń międzystrefowych analizowany jest prefiks wskazujący wybranego operatora i odpowiednio dobierana tabela taryf do obliczeń finansowych. Program daje także możliwość określenia na stałe operatora
połączeń międzystrefowych lub wybrania właściwego prefiksu w przypadkach, kiedy dołączany do centrali system LCR (Least Cost Routing) zmienia wybór dokonany przez abonenta i w rekordzie CDR występują dwa prefiksy.

Historia zmian taryf, retaryfikacja
Każda modyfikacja taryfy operatora wprowadzana jest do Telbazy z informacją od kiedy jest obowiązująca. Program przeliczając koszty połączeń automatycznie uwzględnia wprowadzoną zmianę. Jeżeli taryfikacja połączeń wykonywana była na nieaktualnych tabelach istnieje możliwość uzupełnienia tabeli i wykonania retaryfikacji (ponownej taryfikacji) połączeń.
Telbaza umożliwia administratorowi ręczne wprowadzanie zmian w tabelach taryfikacyjnych lub wymiany pliku na aktualny. Producent programu udostępnia gotowe pliki zawierające aktualne taryfy.

Kody tematyczne i osobiste
Firmy korzystające z dostępnych w centralach funkcji „kody” otrzymują możliwość wykonywania raportów, dostosowanych do specyficznego dla siebie sposobu wykorzystywania tej funkcji.

• Raporty grupujące wykonane przez pracownika połączenia, wykonane przez przypisaną mu linię wewnętrzna oraz wykonane z telefonów ogólnie dostępnych po wprowadzeniu kodu osobistego. Kody osobiste dla potrzeb raportowania kosztów są traktowane jak linie wewnętrzne.
• Raporty połączeń wykonanych na rzecz określonego projektu, z możliwością uwzględnienia struktury organizacyjnej projektu, czyli pokazania jak koszt ogólny rozkłada się na koszty cząstkowe. Kody tematyczne mają swoją niezależną strukturę organizacyjną.

Struktura organizacyjna linii i kodów
Linie mogą być przyporządkowane do odpowiednich komórek administracyjnych firmy. Kody tematyczne również mogą być organizowane w struktury. Telbaza umożliwia odzwierciedlenie w systemie kompletnej struktury organizacyjnej firmy.
Wszystkie poziomy mogą mieć indywidualnie ustalane wysokości narzutów na rozliczane połączenia. Zapisane w bazie informacje, dotyczące poziomów organizacyjnych lub linii wewnętrznych, mogą się znaleźć w raportach.
Linie miejskie posiadają niezależną strukturę organizacyjna, organizowaną wg operatorów telekomunikacyjnych.

Historia zmian struktury.

Linie wewnętrzne są przypisane w Telbazie do odpowiedniego poziomu struktury organizacyjnej, wraz z datą od kiedy nastąpiło przypisanie. Pozwala to na wcześniejsze wprowadzanie zmian w opisie linii oraz na automatyczne uwzględnianie aktualnego stanu przynależności linii w czasie przygotowywania raportów.

Raportowanie

Wygodne i wszechstronne raportowanie


 

Raporty podstawowe
Program zawiera zestaw przygotowanych raportów, spełniający podstawowe potrzeby użytkowników.
Połączenia - dla wybranych abonentów - zestawienie wszystkich wykonanych połączeń
Podsumowania - dla jednostek organizacyjnych firmy – zestawienie sum liczby połączeń, ich kosztów i czasu trwania. Możliwość pokazania wyników wszystkich jednostek podległych i linii przypisanych
Faktury VAT - dla firm korzystających odpłatnie z centrali. Wystawianie faktur za połączenia i usługi świadczone użytkownikom centrali przez administratora. Możliwość stosowania indywidualnych stawek, abonamentów i upustów dla każdego z użytkowników. Automatyzacja obliczania i drukowania grup faktur.
Raporty dla kodów - dla służb księgowych, kierowników projektów. Połączenia lub podsumowania uporządkowane wg numerów kodów. Dla kodów zorganizowanych w strukturę, możliwość raportowania podobnie jak dla struktury organizacyjnej firmy.
Rekordziści - dla całej instytucji lub wybranego działu - zawiera określona liczbę połączeń najdroższych, najdłuższych, najpóźniej odebranych itp.

Tworzenie raportów przez użytkownika
Użytkownik może łatwo stworzyć własne raporty, stosownie potrzeb. Wystarczy odpowiednio modyfikować parametry raportu dostępnego w programie i dołączać go do listy raportów gotowych.

Przykłady raportów specjalnych
Prywatne - dla wybranego abonenta – wybór połączeń tylko służbowych lub tylko prywatnych sposród wszystkich przez niego wykonanych. Rozróżnianie połączeń prywatnych od służbowych odbywa się przez porównywanie ich z systematycznie uzupełnianą bazą połączeń prywatnych abonenta/ pracownika.
Połączenia z kontrahentami - dla dowolnego poziomu struktury organizacyjnej – zestawienie wszystkich połączeń telefonicznych z określonym kontrahentem. Kontrahent określany jest przez listę numerów telefonicznych.
Raporty statystyczne i techniczne – pomagają obsłudze centrali kontrolować jej działanie oraz monitorować optymalizację wykorzystania zasobów telekomunikacyjnych.

Wygodne określanie zawartości raportu
Sposób wybierania połączeń do raportu oraz sposób ich prezentacji wyznaczony jest przez zestaw parametrów raportu. Telbaza umożliwia wygodne ustawianie szerokiego zakresu parametrów, m.in. typu raportu, okresu za jaki ma być wykonany, poziomu struktury lub linii oraz zestawu filtrów dodatkowych:
• Kierunek połączenia: wychodzące, przychodzące, wewnętrzne
• Strefa: lokalne, zamiejscowe, zagraniczne ...
• Operator: wykonane przez wybranego operatora
• Koszt połączenia: droższe niż ...
• Czas trwania: dłuższe niż ...
• Szybkość reakcji: odebrane po ... dzwonkach, nie odebrane
• Pora dnia: wykonane w określonym okresie doby

Edycja wyglądu raportu
Wygląd raportu może być ustawiany przez Użytkownika. Raporty mogą mieć formę tabeli lub wykresu. Wydruki tabel wykonywane są w oparciu o skrypty określające postać i zawartość strony co pozwala na:
• Dodanie i usuwanie kolumn
• Ustalanie kolejności kolumn
• Określanie parametrów czcionek
• Dowolne ustalanie układu i zawartości nagłówków i stopek
• Wybranie graficznego lub tekstowego sposobu prezentacji tabeli
• Prezentacje danych w formie wykresu kolumnowego lub kołowego

Stabilność bezpieczeństwo

Stabilność, szybkość, bezpieczeństwo


 

Technologia SQL
Dzięki zastosowaniu „silnika” bazy danych SQL jest lepiej przystosowany do pracy w systemach o dużej liczbie przetwarzanych danych, zwłaszcza obsługujących wiele lokalizacji, oraz sprawnej integracji z innymi systemami biznesowymi w firmie. Program charakteryzuje się dużą stabilnością i szybkością przetwarzania.
Użytkownicy, hasła
Program może być zainstalowany na jednym stanowisku lub sieciowo z dostępem dla większej liczby użytkowników. Uprawnienia do korzystania z programu dla poszczególnych użytkowników określane są przez administratora systemu. Możliwości korzystania z systemu przez osoby uprawnione mogą być zróżnicowane; od administrowania systemem do
wykonania przygotowanych raportów. Dostęp do systemu zabezpieczony jest hasłem.
Kopia bezpieczeństwa
Program automatycznie wykonuje tzw. kopie bezpieczeństwa. Zapamiętuje w specjalnym pliku wszystkie informacje pozwalające odtworzyć kompletny system po awarii, nawet jeżeli wymagane jest ponowne zainstalowanie programu.
Archiwizacja
Program automatycznie przenosi do plików archiwum stare dane o połączeniach, pozostawiając do dyspozycji tylko dane np. z ostatnich trzech miesięcy. Dane z archiwum mogą być dołączane ponownie do danych roboczych.